Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Volunteering for a local political campaign provides a unique chance to actively engage in the democratic process, expand the campaign’s reach, and raise awareness about critical issues. It offers valuable insights into politics, cultivates leadership and teamwork skills, and fosters a sense of civic duty, empowering individuals to make a meaningful difference in their community.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

As the county Mayor, we will leverage our influence to advocate for the reflection of our county residents’ and taxpayers’ wishes at the state level. State governments play a significant role in establishing educational standards, overseeing public school systems, and mandating standardized tests, often in collaboration with state colleges. On the other hand, private schools enjoy the freedom to shape their own curriculum and staffing policies, providing greater flexibility in their approach to education.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

The transformation of landscapes in urban areas by human intervention significantly modifies the natural environment, simplifying it to accommodate human needs. Even seemingly minor acts, like construction and building, contribute to this modification of the natural world. It is essential to emphasize the importance of community approval and thoughtful consideration in such endeavors to strike a balance between human progress and preserving the integrity of our environment.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Transparency and accountability in police communication are vital for fostering trust with the public. A citizen-first approach to policing prioritizes empathy, active listening, and addressing community needs, leading to a safer and more cohesive environment.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

As a team, we champion equity in land and housing, respecting private property rights and streamlining zoning and building permits. Committed to state regulations and codes, we ensure compliance and fair practices. Together, we implement best practices for neighbor disputes and assist individuals with zoning, building, and compliance, fostering a vibrant, equitable community for all.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Our approach to the arts and cultural industry is to be celebrated and renowned for our innovation, experimentation, entrepreneurial spirit, and willingness to take risks. This will account for a widespread appreciation of the music, books, and films produced, that could further contribute to the county as it is one of the most visited destinations globally.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Volontè pou yon kanpay politik lokal bay yon chans inik pou patisipe aktivman nan pwosesis demokratik la, elaji portée kanpay la, ak sansibilize sou pwoblèm kritik. Li ofri apèsi ki gen anpil valè nan politik, kiltive ladrès lidèchip ak travay ann ekip, epi ankouraje yon sans devwa sivik, pèmèt moun yo fè yon diferans enpòtan nan kominote yo.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Antanke Majistra konte a, nou pral pwofite enfliyans nou pou defann refleksyon dezi rezidan konte yo ak kontribyab yo nan nivo eta a. Gouvènman eta yo jwe yon wòl enpòtan nan etabli estanda edikasyon, sipèvize sistèm lekòl piblik yo, ak obligatwa tès estanda, souvan an kolaborasyon ak kolèj eta a. Nan lòt men an, lekòl prive yo jwi libète pou fòme pwòp kourikoulòm yo ak politik pèsonèl, bay pi gwo fleksibilite nan apwòch yo nan edikasyon.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Transfòmasyon nan peyizaj nan zòn iben pa entèvansyon imen siyifikativman modifye anviwònman natirèl la, senplifye li pou akomode bezwen imen. Menm zak ki sanble minè, tankou konstriksyon ak bilding, kontribye nan modifikasyon sa a nan mond natirèl la. Li esansyèl pou mete aksan sou enpòtans apwobasyon kominote a ak konsiderasyon byen reflechi nan efò sa yo pou jwenn yon balans ant pwogrè imen ak prezève entegrite anviwònman nou an.

Miguel “El Skipper” Quintero Candidate for Miami-Dade County Mayor

Transparans ak responsablite nan kominikasyon lapolis enpòtan anpil pou ankouraje konfyans ak piblik la. Yon apwòch sitwayen an premye bay lapolis priyorite senpati, koute aktif, ak adrese bezwen kominote a, ki mennen nan yon anviwònman ki pi an sekirite ak plis limenm.

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?